1. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS

 

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 01. 09. 2023 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace

▸ Web, cloud

▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

▸dlouhodobý hmotný majetek

▸dlouhodobý nehmotný majetek

▸služby

▸nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Datum zahájení sběru žádostí je 01. 09. 2023 (10:00).

Datum ukončení sběru žádostí je 30. 11. 2023 (12:00).

Režim podpory: de minimis

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 140 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS.

Návrh projektu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: vimdhw6

 

 

Dokumenty výzvy


 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.".

 

Zápisy z orgánů MAS