Logo - Evropa

1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko

CZ.03.02.01/00/22_008/0000038

Celkové způsobilé výdaje: 8 930 880 Kč

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2026

Příjemce projektu: MAS Východní Slovácko, z.s.

 

Projekt řeší sociální začleňování, posilování rodinných a přirozených vazeb v komunitě na území MAS Východní Slovácko. Projekt je zaměřen na neformální pečující a pečující o malé děti. Náplní aktivit projektu je rozšíření nabídky služeb pro uvedené skupiny na území MAS, a to skrze zaměstnání odborných pracovníků a zabezpečení vhodného zázemí.

 

V projektu je realizováno 5 klíčových aktivit:

  • KA 1 Podpora pro rodinné pečující
  • KA 2 Edukace pečujících
  • KA 3 Psychosociální podpora pečujících
  • KA 4 Komunitní venkovské tábory
  • KA 5 Administrace projektu

 

MAS Východní Slovácko projekt realizuje ve spolupráci s partnery:

  • Charita Uherský Brod
  • Charita Uherské Hradiště
  • Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková
    organizace

Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost plus.


PŘÍPRAVA AKČNÍHO PLÁNU OPZ+A 1. PROJEKTU MAS

 

Příprava akčního plánu probíhala ve dvou fázích:

 
1) Příprava koncepční části SCLLD 2021-2027
Pro účely tvorby koncepční části SCLLD, ale také akčního plánu, byl mimo jiné na webových stránkách MAS zahájen sběr projektových záměru. Přijaté projektové záměry představovaly významný zdroj informací o absorpční kapacitě, připravenosti i zájmu o jednotlivé oblasti OPZ+. Vedle sběru projektových záměrů proběhlo několik komunitních projednání problému, potřeb, potenciálu a zdrojů území. Koncepční část byla schválena nejvyšším orgánem MAS dne 2. 3. 2021.

 
2) Projednávání aktivit a zapojení MAS v OPZ+
Dne 24. 1. 2022 MAS oslovila zástupce vybraných oblastí (sociálních a zdravotních služeb, neziskového sektoru, obcí a mikroregionu, zaměstnavatelů), kterým poskytla informace o podobě AP a 1. projektu MAS. Současně tyto aktéry pozvala na jednání, jež se konalo 2. 2. 2022. Zástupci MAS se také v první polovině roku 2022 účastnili projednávání potřeb občanů SO ORP Uherský Brod (kde území MAS spadá), jež probíhalo za účelem sestavení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025. Zástupci MAS uskutečnili několik setkání se zástupci neziskových organizací, škol, Odborem sociálních věcí města Uherský Brod (např. 11. 2. 2022), Domu dětí a mládeže Uherský Brod (např. 10. 2. 2022) a zaměstnavatelů. 17. 2. 2022 proběhlo další osobní jednání, kterého se zúčastnili zástupci institucí, které projevily výrazný zájem na participaci v projektu MAS.
Další setkání se stejnou skupinou aktéru proběhlo 16. 3. 2022. Setkání 28. 3. 2022 se zúčastnila již ustálená skupina aktérů. Probrány byly záměry z pohledu finančních potřeb, časové náročnosti a plánování 1. projektu MAS. Další jednání proběhla 4. 4. 2022, 17. 5. 2022, 16. 6. 2022. Dne 26. 4. 2022 proběhla konzultace Akčního plánu a projektu s MPSV. Nejvyšší orgán MAS schválil akční plán OPZ+ a 1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko, z.s. dne 30. 6. 2022.