Organizační struktura MAS


Spolek je tvořen různými subjekty venkovského prostoru, a to obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či nepodnikajícími osobami. MAS má v současné době 37 členů/partnerů. 

Seznam členů MAS Východní Slovácko, z.s.

Organizacni-schema-.jpg

Orgány MAS


Valná hromada je nejvyšší orgán MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři/členové MAS, rozděleni do zájmových skupin a její kompetence jsou:

 • schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn,
 • zodpovídá za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD,
 • schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
 • volí a odvolává členy všech orgánů MAS.

Jednací řád orgánů MAS.

Zápisy z Valné hromady.


Programový výbor, rozhodovací orgán MAS, má v kompetenci:

 • schvalování manažera pro CLLD,
 • schvalování výzev k podávání projektů,
 • výběr projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Obec Suchá Loz Mgr. Petr Gazdík veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Dolní Němčí Ing. František Hajdůch veřejný 1 - Místní samospráva
Zemědělská akciová společnost Nivnice Ing. Martin Moulis soukromý 2 - Podnikatelé v zemědělském sektoru
Pavel Mimochodek - soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek František Vítek soukromý 6 - Sport, mládež, volný čas
Orel jednota Uherský Brod Ing. Štěpán Janík soukromý 6 - Sport, mládež, volný čas

Jan Pijáček

- soukromý 7 - Životní prostředí

Orgán zvolen 30. 6. 2022, mandát 4 roky.

Jednací řád orgánů MAS.

Zápisy z Programového výboru.


Výběrová komise, výběrový orgán MAS, má v kompetenci:

 • hodnocení projektů, na základě objektivních kritérií provede,
 • předvýběr projektů,
 • stanovení pořadí projektů a předkládá je ke schválení Programovému výboru.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Město Uherský Brod PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Nivnice Ing. Miroslav Vykydal veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Slavkov Mgr. Libor Švardala veřejný 1 - Místní samospráva
Josef Bujáček - soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Vladimír Zálešák - soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Juraj Dankanin - soukromý 4 - cestovní ruch
Barbora Macková - soukromý 4 - cestovní ruch
Charita Uherský Brod Ing. Libor Mikel soukromý 5 - Kultura, památky, církve
Ing. Pavla Mudráková - soukromý 7 - Životní prostředí

Orgán zvolen 30. 6. 2022, mandát 4 roky.

Jednací řád orgánů MAS.

Zápisy z Výběrové komise.


Kontrolní a revizní komise, kontrolní orgán MAS, plní kontrolní funkci:

 • provádí kontrolu účetnictví,
 • projednává výroční zprávu a hospodaření MAS,
 • dohlíží na činnost MAS,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování,
 • monitoruje a hodnotí SCLLD.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Obec Korytná Josef Klon veřejný 1 - Místní samospráva
Slovácká dědina, z.s. Josef Gavenda soukromý 7 - životní prostředí
ZO ČSOP Pantoflíček Slavkov Ing. Miloš Šťastný soukromý 7 - životní prostředí

Orgán zvolen 15. 6. 2020, mandát 4 roky.

Jednací řád orgánů MAS.

Zápisy z Kontrolní a revizní komise.


Statutární zástupce předseda (/místopředseda) MAS řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady, jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně.

předseda MAS místopředseda MAS

Obec Suchá Loz

(Mgr. Petr Gazdík)

Zemědělská akciová společnost Nivnice

(Ing. Martin Moulis)

Předseda zvolen 15. 6. 2020, mandát 4 roky. Místopředseda zvolen 17. 4. 2023, mandát 4 roky.


Kancelář MAS tvoří projektoví manažeři a účetní. Manažeři mají pravomoci a odpovědnost za realizaci SCLDD. Účetní zabezpečuje a odpovídá za účetní evidenci a hospodaření.

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD manažer pro realizaci SCLLD č. 1
Ing. Pavel Rada Milan Bauka
manažer pro realizaci SCLLD č. 2
účetní
Mgr. Vojtěch Surmař Libuše Rezková

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov