OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAS Východní Slovácko, z.s., IČ: 270 15 777, sídlo: Suchá Loz 72, PSČ 687 53, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 11483 (dále jen „MAS“) je dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 správcem osobních údajů. Tímto si dovolujeme informovat klienty své činnosti a členy MAS (dále jen „subjekt údajů“), jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem tak činíme, na základě jakých právních důvodů, kdo k nim má přístup a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme. Smyslem je poskytnout subjektům údajů přehledný výčet jejich práv a postupů, jak tato práva mohou uplatnit.

Členství

MAS shromažďuje a zpracovává adresní a identifikační osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro členství v MAS. Zpracování a uchování těchto údajů je nezbytné pro činnost MAS (dáno pravidly standardizace místních akčních skupin ze strany Ministerstva zemědělství) a její oprávněné zájmy. Příjemci osobních údajů jsou: manažer pro realizaci SCLLD, manažeři a členové MAS. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu členství a dále 5 let od ukončení platnosti daných dokumentů.

Činnost MAS

MAS shromažďuje a zpracovává identifikační osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení. Sdělení těchto osobních údajů je nezbytné pro činnost MAS. Údaje jsou sdělovány na prezenčních listinách z jednání orgánů MAS, zápisech z těchto jednání, seminářů MAS. Příjemci osobních údajů jsou: vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, manažeři a členové MAS. Osobní údaje v souvislostí realizace SCLLD jsou uchovávány min. do roku 2030. Ostatní viz spisový, archivní a skartační řád MAS.

Uzavření nebo změna smluv

MAS shromažďuje a zpracovává adresní a identifikační osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu dohody uzavírané se subjektem údajů. Příjemci osobních údajů jsou: vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, manažeři, účetní a členové MAS. Doba uchování osobních údajů viz spisový, archivní a skartační řád MAS.

Mezi právní důvody shromažďování a zpracování osobních údajů ze strany MAS patří zejména:

  1. Zpracování nezbytné pro splnění smlouvy
  2. Zpracování nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností
  3. Oprávněný zájem správce (MAS) – pro výkon své činnosti

MAS získané osobní údaje neužívá pro marketingové účely.

MAS nepředává osobní údaje třetím zemím mimo EU.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle MAS a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Zpracovatelé při nakládání s osobními údaji jednají vždy na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy a pokynů MAS a jsou povinni dodržovat vysoké standardy zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

MAS zpracovává osobní údaje ručně i automaticky, osobní údaje jsou ukládány v listinné podobě i elektronicky do datových úložišť MAS nebo jeho smluvních partnerů.

MAS zpracovávané osobní údaje chrání před neoprávněným přístupem, jejich zničením, pozměněním, poškozením či odcizením, stejně jako před jejich zneužitím.

MAS neustále zvyšuje standard zabezpečení svých IT systémů, provádí jeho systémové analýzy a sleduje rizika systému za účelem jejich minimalizace.

Práva subjektu údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o Vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.

b) Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
Máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jakékoliv nepřesné či neaktuální osobní údaje na základě Vašeho podnětu opravíme či doplníme.

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany MAS, či odmítáte jejich výmaz z důvodu ochrany svých právních nároků, či nesouhlasíte s jejich výmazem a požadujete namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených právními předpisy. 

Za situace, kdy jsme právními předpisy zavázáni Vaše osobní údaje po stanovenou dobu zpracovávat, Vám po tuto dobu nebudeme moci vyhovět. Jakmile uplyne zákonná doba nebo skončí účel, pro který osobní údaje zpracováváme, vymažeme je nebo provedeme jejich anonymizaci.

e) Uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem MAS. V tomto případě jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování z naší strany nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

f) Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů v případě, že je zpracování založeno na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně. Vaše osobní údaje Vám předáme v běžném, strojově čitelném formátu nebo je předáme osobě, kterou určíte.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany MAS, nebo pokud se domníváte, že neplníme své povinnosti vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že MAS nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může subjekt údajů písemně požádat MAS o nápravu. MAS bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

MAS Východní Slovácko, z.s., Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz