LEADER 2007-2013


Metoda LEADER je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je pomoci obyvatelům žijícím ve venkovských oblastech zlepšit kvalitu života a umožnit hospodářský rozkvět jejich regionů. Metoda LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti a jsou nejlépe schopny samy řešit své vlastní problémy. Smyslem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě zdola-nahoru, prostřednictvím tzv. „místní akční skupiny“. V období 2007 – 2013 byl realizován program LEADER, který je součástí Programu rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství a tzv. platební agenturou je Státní zemědělský intervenční fond. V rámci tohoto programu byla podpořena i naše MAS, která tak každoročně podporovala vybrané projekty ve svém území.

7 principů metody Leader:

1. místní partnerství -  partnerství soukromého a veřejného sektoru, jehož organizační forma je právě MAS

2. společná strategie rozvoje, která vychází ze specifik daného regionu

3. přístup zdola, kdy místní subjekty rozhodují o strategii a výběru priorit, které budou uplatněny v jejich území

4. integrované a vícesektorové akce - společné projekty k naplnění strategie využívající veřejných i soukromých zdrojů

5. inovativnost - důraz na aktivity a akce, které jsou v daném území nové a rozvojové

6. spolupráce uvnitř MAS, mezi MAS navzájem v rámci země i v rámci zemí EU

7. účast a práce v sítích - volné sdružování MAS za účelem výměny výsledků, zkušeností a know-how.

 

Osa IV Leader

Osa IV Leader je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I - III Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostrou působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodněji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

IV.1.1 Místní akční skupina 
V rámci tohoto opatření realizují místní akční skupiny svůj Strategický plán Leader. Podpora je poskytována místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti, posuzovaná SZIF, a jsou vybrána Hodnotitelskou komisí, složenou ze jmenovaných expertů. Opatření se realizuje na základě principů Leader.

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a příslušnámi podmínkami opatření pragramu rozvoje venkova. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů Místními akčními skupinami bude probíhat minimálně jednou do roka.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.