CO JE MAS?

Místní akční skupiny (MAS) existují v celé Evropě a v naší republice jejich počet činí cca 180. Většině lidí zní jejich pojmenovaní zvláštně, nicméně bylo přeloženo a převzato z unijního názvosloví, kde se v angličtině nazývají „local action group“ (LAG). Tyto organizace byly založeny jako spolky či obecně prospěšné společnosti a jejich členy jsou obce, podnikatelé a neziskové organizace z určitého vymezeného území, kde MAS oficiálně vyvíjejí svou činnost. Jejich posláním je rozvoj daného regionu jak v rovině občanské, tak hospodářské vč. oblasti životního prostředí, a to v souladu se schváleným strategickým plánem. Prostředky na svou činnost a realizaci cílů získávají ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z jejích fondů.  Více o místních akčních skupinách.

MAS Východní Slovácko, z.s.

MAS Východní Slovácko je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2005 jako občanské sdružení. Do jeho územní působnosti patří katastry obcí Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná, Nivnice, Slavkov, Suchá Loz, Strání, Vlčnov a město Uherský Brod. MAS tedy působí území o rozloze přibližně 250 km2. Sečteme-li počet obyvatel žijících v tomto území, dosáhneme téměř čísla  37 tis. obyvatel.

V současné době sdružuje MAS VS celkem 37 subjektů (z toho 12 členů zastupuje veřejný sektor a 25 sektor soukromý).

Činnost místní akční skupiny a její dotační aktivity jsou poněkud odlišné od běžné praxe jiných evropských či národních dotačních fondů, ve kterých žadatelé podávají své žádosti o podporu na centrální administrační pracoviště, kde se rozhoduje, zda bude či nebude dotace udělena.  Toto bývá označováno jako přístup shora-dolů. U MAS je tomu jinak. Její existence a činnost je od počátku založena na partnerství místních subjektů z veřejné, podnikatelské i neziskové sféry, kteří nejlépe znají své území, jeho potenciál a potřeby. V působení a rozhodování MAS se uplatňuje metoda LEADER, resp. CLLD, která se vyznačuje právě partnerstvím na různých úrovních a uplatňuje přístup zdola-nahoru tak, aby o potřebách regionu mohli rozhodovat jeho obyvatelé a subjekty v něm působící.  K aplikaci této metody podle stanovených pravidel dostala MAS kompetence a s nimi spojené finanční zdroje.

Při zahájení činnosti MAS Východní Slovácko byl vypracován a schválen Strategický plán LEADER 2007 – 2013, který stanovil žádoucí priority a cíle rozvoje území. Pro období 2014-2020 je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ("Barevná venkovská harmonie"), z níž pak vycházejí oblasti podpor a opatření - spolupráce a partnerství, podpora podnikání a tvorba pracovních míst, veřejné služby, volnočasové aktivity, kulturní dědictví a životní prostředí. Na období 2021-2027 má MAS schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsou staveny oblasti a cíle rozvoje regionu.

Reg. číslo MAS Východní Slovácko: 15/000/00000/672/000175

Osvědčení o splnění standardů MAS.

Územní působnost MAS

Členské obce

Obec Bánov

Obec Bánov

Obec Březová

Obec Březová

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Obec Dolní Němčí

Obec Dolní Němčí

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí

Obec Korytná

Obec Korytná

Obec Nivnice

Obec Nivnice

Obec Slavkov

Obec Slavkov

Obec Strání

Obec Strání

Obec Suchá Loz

Obec Suchá Loz

Město Uherský Brod

Město Uherský Brod

Znak_Vlčnova.jpg

Obec Vlčnov