Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023054

MAS Východní Slovácko se zapojila do realizace projektu Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod. Tento tříletý projekt navazuje na projekt předcházející (MAP II. ORP Uherský Brod), jehož realizace byla úspěšně ukončena v roce 2022.

Cílem projektu MAP III je prostřednictvím podpory nastavené spolupráce škol, zřizovatelů školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

Do projektu je zapojeno 48 mateřských, základních a uměleckých škol z obcí SO ORP Uherský Brod.

Projekt Místní akční plán vzdělávání III je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.