Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023054

MAS Východní Slovácko se zapojila do realizace projektu Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod. Tento tříletý projekt navazuje na projekt předcházející (MAP II. ORP Uherský Brod), jehož realizace byla úspěšně ukončena v roce 2022.

Cílem projektu MAP III je prostřednictvím podpory nastavené spolupráce škol, zřizovatelů školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

Do projektu je zapojeno 48 mateřských, základních a uměleckých škol z obcí SO ORP Uherský Brod.

Projekt Místní akční plán vzdělávání III je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov