2. VÝZVA MAS – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS – AVÍZO

 

MAS Východní Slovácko, z.s. plánuje na počátku druhého pololetí 2024 vyhlásit v pořadí již druhou výzvu na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Očekávaná alokace výzvy: 1 190 000 Kč

 

Podporované aktivity: 

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace

▸ Web, cloud

▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

▸dlouhodobý hmotný majetek

▸dlouhodobý nehmotný majetek

▸služby

▸nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Režim podpory: de minimis

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 140 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

 

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS.

Výzva bude navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.".