Činnost MAS v roce 2023

  

Vážení přátelé, partneři a příznivci MAS Východní Slovácko,

každoročně přinášíme v průběhu prosince shrnutí činnosti našeho spolku a nejinak je tomu i letos.

Rok 2023 jsme zahájili pomocí obyvatelům s programem Nová zelená úsporám Light, jejž vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (resp. Státní fond životní prostředí). Osoby pobírající starobní důchod, příspěvek na bydlení či osoby s invaliditou třetího stupně zde měly možnost žádat na energetické úspory v rodinných domech. V převážné většině případů se jednalo o žádosti na výměnu oken, dveří, zateplení fasády a stropu pod nevytápěnou půdou. Od května se k výčtu opatření přidala také instalace ohřevů vody. Kancelář MAS za celý rok pomohla s podáním žádostí více než 250 občanům, kteří se celkově ucházeli o příspěvek převyšující 33 mil. Kč.

Od 1. 4. 2023 místní akční skupina společně s partnery Charita Uherský Brod, Charita Uherské Hradiště a Dům dětí a mládeže Uherský Brod zahájila realizaci 1. Projektu OPZ+ MAS Východní Slovácko. Projekt zřizuje v regionu nové služby, které občané mohou bezplatně využívat. Konkrétně se jedná o činnost poradců pro rodinné pečující, edukační a paliativně-edukační sestry a psychoterapeuta. Služba je určena lidem, kteří se starající o svého blízkého.

Součástí realizace projektu OPZ+ bylo též zajištění 12 turnusů (1 turnus = 5 pracovních dnů) komunitních táborů pro děti v době školních prázdnin. Tábory organizované místní akční skupinou a DDM Uherský Brod proběhly během července a srpna v Bystřici pod Lopeníkem, Nivnici, Slavkově, Suché Lozi, Strání, Uherském Brodě a Vlčnově. Na přípravě táborů se podílely také místní organizace jako Základní a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, Komunitní škola Beseda, Mateřská škola Slavkov, Skautské středisko Suchá Loz, Přístav plný aktivit, Charita Uherský Brod a Klub kultury a sportu Vlčnov. Děkujeme za jejich pomoc.

Samozřejmě jsme pokračovali i ve vyhlašování vlastních výzev v rámci provádění našich strategických dokumentů (SCLLD 2014-2020, SLLCD 2021-2023). První výzvou vyhlášenou v roce 2023 byla 9. výzva PRV, zaměřená na podporu místního podnikání. Orgány MAS k podpoře vybraly jeden projekt. Dále jsme vyhlásili 10. výzvu PRV, opět zaměřenou na podporu místního podnikání. Jednalo se o poslední výzvu v rámci naší SCLLD 2014-2020. Přijaty a doporučeny k podpoře byly 4 projekty.

Od června do července byly otevřeny dvě výzvy na podporu školní a dopravní infrastruktury. V první výzvě IROP nového programového období byly vybrány dva projekty. Jeden na rozšíření mateřské školy v Březové a druhý na modernizaci odborné učebny základní školy v Dolním Němčí. Ve druhé výzvě IROP, která podporovala bezpečnost dopravy, byly přijaty a vybrány dva projekty. Tyto projekty mají přispět ke zlepšení podmínek pro chodce v Bánově a Uherském Brodě.

Novinkou pro naši MAS byla výzva v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která je pod správou Ministerstva průmyslu a obchodu. Naše první výzva z tomto programu byla vyhlášena od září do listopadu a podporovala opatření malých a středních podniků v oblasti automatizace, robotizace, digitalizace, cloudu a webu. Přijaty byly čtyři projekty; v současné době probíhá kontrolní a schvalovací proces v orgánech MAS. Výsledek hodnocení očekáváme do konce ledna 2024.

Posledními výzvami tohoto roku jsou třetí a čtvrtá výzva v oblasti IROP. Vyhlášeny byly v prosinci a příjem žádostí je prodloužen až na první měsíce roku 2024. Třetí výzva v IROP je opět zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy, zato čtvrtá výzva v IROP má za cíl podpořit projekty v oblasti sociálních služeb.

Vedle výše uvedených činností vyhledávala místní akční skupina i další způsoby a oblasti rozvoje našeho regionu. Například kancelář MAS se zapojila do pomoci občanům s energetickými úsporami zřízením tzv. EnKo MAS – MAS Východní Slovácko. Jedná se o bezplatné poradenství o energetických úsporách, které je zajištěno proškoleným pracovníkem.

V souvislosti se současnými okolnostmi v oblasti energetiky iniciovala MAS vznik ENERKOMU Slovácko, z. s. Spolek tvořený vedle MAS ještě dalšími partnery má jako hlavní činnost a poslání osvětu, šíření, konzultaci a realizaci tzv. komunitní energetiky. Vzhledem k prosincové novele zákona 458/2000 Sb. (Lex OZE 2) jde o mimořádně aktuální téma s významným potenciálem dopadu na život občanů našeho regionu.

Stejně jako v roce 2022 i v tomto roce MAS pomáhala obyvatelům se žádostmi a vyúčtováním v tzv. kotlíkových dotacích. Cílové skupiny programu jsou totožné s NZÚL: starobní důchodci, osoby pobírající příspěvek na bydlení a osoby s invaliditou třetího stupně. Tito lidé zde mohou až do srpna 2024 žádat na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový zdroj tepla.

MAS dále pomáhala členským obcím se získáním prostředků z evropských i národních programů, přípravou strategických dokumentů, administrovala dříve vybrané projekty, konzultovala a poskytovala pomoc základním a mateřským školám s projekty tzv. šablon, připojila se k realizaci Místního akčního plánu vzdělávání III ORP Uherský Brod, účastnila se několika místních akcí a další.

A co nás čeká v příštím roce? V první čtvrtině roku plánujeme výzvu na podporu podnikání malých a středních podniků ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky (v odkazovaném dokumentu označeno jako FICHE 4). V polovině roku se budeme snažit vyhlásit výzvu na podporu infrastruktury cestovního ruchu (výzva v oblasti IROP). Na podzim je pak plánována výzva na kulturní a spolková zařízení (včetně knihoven), drobnou infrastrukturu obcí (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika), drobné památky místního významu a školská zařízení (školní stravování, školní sportoviště, tělocvičny a venkovní prostory). Také tato výzva bude vyhlášena v SP SZP (FICHE 5).

Samozřejmě i nadále budeme bezplatně pomáhat občanům v podávání žádostí v kotlíkových dotacích a Nové zelené úsporám Light. Na léto 2024 připravujeme komunitní tábory ve stejných parametrech, jako byly ty letošní.

Na závěr chceme poděkovat za spolupráci všem členům i příznivcům MAS Východní Slovácko, řídícím orgánům za jejich trpělivost a ochotu. Speciální poděkování pak směřuje k členům Výběrové komise a Programového výboru, kteří se aktivně podílí na chodu a procesu rozdělování svěřených prostředků a obětují svůj čas a úsilí našemu spolku.

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2024.

 

MAS Východní Slovácko, z.s.

Přání 2024